Zoek
Filters

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan ‘t Bakkertje. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van ‘t Bakkertje te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en Prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van ‘t Bakkertje zijn vrijblijvend. ‘t Bakkertje accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. ‘t Bakkertje behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij  anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per, internet is de overeenkomst een feit. ‘t Bakkertje behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

‘t Bakkertje zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door ‘t Bakkertje ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant ‘t Bakkertje daarvan direct bij aflevering in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij de webshop van ‘t Bakkertje aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels betaling via Ideal of wanneer men kiest voor de optie betalen in de winkel.

Reclames, Garantie En Retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ‘t Bakkertje de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van ‘t Bakkertje wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door ‘t Bakkertje. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij ‘t Bakkertje zijn aangemeld.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van ‘t Bakkertje over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan ‘t Bakkertje opgave doet van een adres is ‘t Bakkertje gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan ‘t Bakkertje, Oude Molstraat, 2513 BB Den Haag.

Aansprakelijkheid

‘t Bakkertje is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van ‘t Bakkertje is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van ‘t Bakkertje komen. ‘t Bakkertje draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt ‘t Bakkertje eveneens geen verantwoordelijkheid. ‘t Bakkertje is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en ‘t Bakkertje tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ‘t Bakkertje. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden ‘t Bakkertje uitgesloten.

Diversen

De klant van ‘t Bakkertje dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door ‘t Bakkertje geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Ingeval van overmacht heeft Bakkerij van ‘t Bakkertje het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk of telefonisch mede te delen en zulks zonder dat ‘t Bakkertje gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan ‘t Bakkertje kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met ‘t Bakkertje geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van ‘t Bakkertje. Niets uit uitgaven of publicaties van ‘t Bakkertje mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘t Bakkertje.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen ‘t Bakkertje en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij ‘t Bakkertje te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende. ‘t Bakkertje, Oude Molstraat 38, 2513 BB Den Haag, info@hetbakkertje.nl